FOREX adózás – 2023. év

 

  1. FOREX, mint adóköteles jövedelem

 

A Magyarországon belföldi illetőségű magánszemélyt a jövedelemszerzés helyétől függetlenül az összes (bel- és külföldi) bevétele alapján adókötelezettség terheli, ha nemzetközi egyezmény ettől eltérően nem rendelkezik.

 

A magánszemély kötelezettsége az, hogy a külföldről származó jövedelmet az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbevallásában bevallja. Az adót a magánszemély az általa vezetett nyilvántartás alapján a tőzsdei ügyletről a befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok szerint állapítja meg. Adóhatósági ellenőrzés esetén az ügyfél által vezetett nyilvántartás a mérvadó.

 

Magyarország tehát a magyar belső szabályok alapján a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeit is adóztatás alá vonja.

 

  1. Ellenőrzött tőkepiaci ügylet

 

Egy külföldi tőkepiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval megkötött ügylet ellenőrzött tőkepiaci ügylet szempontjából elismert külföldi pénzpiacnak akkor felel meg, ha az adott állam EGT-állam, vagy olyan állam, amellyel a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és az adott állam felügyeleti hatósága és az MNB közötti információcsere biztosított.

 

Az SZJA törvény alkalmazásában EGT tagállamnak minősül: az Európai Unió 28 tagállama, továbbá Norvégia, Liechtenstein, Izland és Svájc.

 

nem EGT tagállamok tőkepiacain megkötött ügyletek esetében az SZJA törvény által támasztott további két feltételnek, azaz hogy az adott állam és Magyarország között létezzen a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény, valamint legyen biztosított az adott állam tőkepiaci felügyeleti hatósága és az MNB közötti információcsere. Ennek a volt PSZÁF 2011. évi tájékoztatása szerint a következő államok felelnek meg:

 

Albánia, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Boszniai Szerb Köztársaság, Brazília, Dél-afrikai Köztársaság, Horvátország, India, Izrael, Japán, Kanada, Kína, Malaysia, Marokkó, Szerbia és Montenegró, Szingapúr, Thaiföld, Törökország, Tunézia.

 

Azzal kapcsolatban, hogy mely államok esetében biztosított az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága és az MNB közötti információcsere, az MNB honlapján található tájékoztatás.

A hatóságok közti felügyeleti együttműködési és információcserét biztosító megállapodás alatt az IOSCO MMoU hatályos együttműködéseket kell érteni.

 

TŐKEPIACON KÖTÖTT NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK LISTÁJA

 

(Az oldal megnyitását követően a jobb oldalon lévő “Kapcsolódó fájlok” menüpontban található az: “Összefoglaló táblázat a Magyar Nemzeti Bank és jogelődei által külföldi társhatóságokkal  kötött együttműködési megállapodásokról”.)

 

IOSCO MMoU honlap

Tehát a devizapiaci ügylet akkor minősül ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek, ha olyan befektetési szolgáltató közvetítésével kötötték, amely az Európai Gazdasági Térség bármely olyan tagállamában, vagy olyan Európán kívüli országban működő pénzpiacon tevékenykedik, ahol a devizapiaci ügylet az adott állam felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenységek körébe tartozik és – külföldi szolgáltató esetén – az adott állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. (Mivel Magyarországnak Liechtenstein kivételével minden EGT-tagállammal van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, ezeknek a feltételeknek az említett állam kivételével bármelyik EGT-tagállamban, Európán kívül pedig akár az Egyesült Államokban, vagy Ausztráliában tőkepiaci felügyeleti engedéllyel működő Forex brókercég is megfelel.)

 

Pénzügyi szolgáltató magyarországi felügyeleti ellenőrzése:

 

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses

 

MNB Hazai figyelmeztetések

 

Külföldi hatóságok figyelmeztetései

 

 

2014.évi NAV tájékoztató alapján ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül:

 

„Ellenőrzött tőkepiaci ügylet a befektetési szolgáltatóval, vagy annak közreműködésével – csereügyletnek nem minősülő – pénzügyi eszközre (ide nem értve a zárt körben kibocsátott értékpapírt), árura kötött ügylet, valamint a szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet, amennyiben az megfelel az ügyletre vonatkozó rendelkezéseknek, ide nem értve az olyan ügyletet, amelynek teljesítése a befektetési szolgáltatót megbízó, és/vagy az általa képviselt felek (a magánszemély, és/vagy vele akár közvetve is érdekközösségben lévő bármely személy) által meghatározott – a szokásos piaci értéktől eltérő – ár alkalmazásával történik, és

  • amely a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv (továbbiakban: Felügyelet) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi,
  • amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek, amely állammal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és
  • az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és
  • ha az adott állam nem EGT-állam, biztosított az említett felügyeleti hatóság és a Felügyelet közötti információcsere, és
  • amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.”

 

 

III. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem

 

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügyletek alapján, a magánszemély által, az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek és az ügyletkötésekhez kapcsolódó, a befektetési szolgáltató által felszámított díjak együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része.

 

Fontos!
Fentiekből következik, hogy lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek csak azt az ügyletet lehet tekinteni, amely esetében megtörtént a pénzbeli elszámolás.

Ha a pozíció lezáródott, akkor a nyereség adóköteles! (Az adózást nem befolyásolja az, hogy a nyereség kiutalásra kerül-e az ügyfél saját bankszámlájára.)

 

A jövedelem számításakor, az összes lezárt ügyleti nyereség és az összes lezárt ügyleti veszteség összevetése alapján kell jövedelmet vagy veszteséget számítani.

Amennyiben az adóévben elért – pénzben elszámolt – lezárt ügyleti nyereség együttes összege több mint a – pénzben elszámolt – lezárult ügyleti veszteség együttes összege, akkor e jövedelem után 15%-os adót (SZJA) kell bevallania. A jövedelem utáni adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie.

A jövedelmet és az adót a jövedelmet szerző magánszemély az ellenőrzött tőkepiaci ügylet(ek)ről a befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok (teljesítés-igazolások), illetőleg saját nyilvántartása alapján állapítja meg.

Egyszerűbben fogalmazva az adóévben megszerzett jövedelem után, önbevallással az adóévet követő évben kell adót fizetni. Az adót a kifizető nem vonja le, azonban a magánszemélyek ezen bevételeiről a NAV felé tételes adatszolgáltatási kötelezettséggel tartoznak.

  1. Nyilvántartás vezetése

 

Az SZJA törvény 67/A § (3) bekezdésének bc) pontja szerint a 15 százalékos adókulcs azokból az ügyletekből származó jövedelemre alkalmazható, amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.

 

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről a befektetési szolgáltató bizonylatot állít ki (számlatörténet), amely alapján az adózónak kell az értékpapírra, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokra előírt nyilvántartást vezetnie oly módon, hogy abból az adókötelezettségét meg tudja állapítani. (trade napló)

 

A MetaTrader egy ellenőrzött platform, így a kereskedésekről a hivatalos jelentéshez a „Számlatörténet” fülnél lehet hozzájutni. „Egyéni időszak” soron az „Időszak kezdete” és „Időszak” mezőkben szereplő dátumokat a megfelelő értékekkel (2022.01.01. és 2022.12.31.) kitöltve a teljes adóév (2022-as) lekérhető.

 

A fent leírt igazolás mellé az adózónak trade naplót kötelező vezetnie!

 

 

  1. Külföldi pénznemről történő átszámítás

 

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylaton, igazoláson a külföldi pénznemben feltüntetett adatokat az adózónak az SZJA törvény szabályai szerint, forintra átszámítva is meg kell határoznia.

 

Az adóévben külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást forintra kell átszámítani. Az átszámításnál a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell alapul venni.

 

A külföldi pénznemről történő átszámításnál a pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Tehát a nyereség/veszteség realizálásának napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni a forintosításnál.

 

  1. Veszteség elhatárolási lehetőség

 

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség alapján az adókiegyenlítés elszámolására a SZJA-törvény alapján van lehetősége.

 

A veszteség elszámolására csak az adóév vagy az azt megelőző két év ügyleti vesztesége esetén van mód, amelyre vonatkozóan rendelkezni kell az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, névre kiállított igazolással.

 

Ha a magánszemély az adóévben vagy az adóévet megelőző évben, és/vagy az adóévet megelőző két évben ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteséget ért el és azt a veszteség keletkezésének évéről szóló adóbevallásában feltüntette, akkor adókiegyenlítésre jogosult – egyszerűbben fogalmazva, az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteken szerzett jövedelem szembeállítható a pl. részvényeken elszenvedett veszteséggel és fordítva, valamint a veszteség 2 évre elhatárolható.

A tőzsdei ügyletekből származó jövedelem esetén az adott évben a tőzsdei ügyletek nyeresége, illetve vesztesége nem csak befektetési szolgáltatónként, illetve egyes ügyletenként, hanem az adott adóévben az adott befektető összes ügyletére nézve “egyenlegezhető”, függetlenül az igénybe vett befektetési szolgáltató számától.

 

VII. A www.fxtanoda.hu hivatalos nyilatkozata!
Az itt közölt információk nem tekinthetők adótanácsadásnak, a jogszabályok hivatalos értelmezésének, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, kizárólag tájékoztató jellegűnek minősülnek.
A www.fxtanoda.hu fenntartja a jogát a tájékoztatóban foglaltak megváltoztatásának, módosításának. A tájékoztató nem teljes körű, továbbá ezen tájékoztató ismerete nem mentesíti az adózót az alól, hogy szükség esetén adótanácsadó segítségét vegye igénybe és a mindenkor hatályos adótörvények rendelkezéseiről tőle elvárható módon maga tájékozódjon.
A fentiekben közölt tájékoztató jellegű információ változásából, illetve a jogszabályi rendelkezések fentiektől eltérő értelmezéséből eredő jogkövetkezményekért a www.fxtanoda.hu nem vállal felelősséget. Az adójogszabályok értelmezése és azok alkalmazása kizárólag az adózó saját felelőssége.

 
 
English (auto-detected) » English